Algemene voorwaarden Shine dé ontharingsspecialist
09-07-2012


Artikel 1.
Algemeen.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Shine dé ontharingsspecialist en een cliënt waarop Shine dé ontharingsspecialist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.
Aanbiedingen/offertes.

 1. Aanbiedingen op onze website en/of in advertenties zijn uitsluitend geldig tijdens de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 2. Persoonlijke offertes zijn mits niet anders aangegeven geldig tot 3 maanden na aanbiedingsdatum.
 3. Alle offertes van Shine dé ontharingsspecialist zijn vrijblijvend tenzij er in de offerte duidelijk een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 4. Shine dé ontharingsspecialist kan niet aan aanbiedingen en/of offertes gehouden worden wanneer deze redelijkerwijs een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Artikel 3.
Afspraken.

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Shine dé ontharingsspecialist melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Shine dé ontharingsspecialist gemaakte kosten aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Shine dé ontharingsspecialist de gehele afspraak annuleren/verzetten en toch gemaakte kosten aan de cliënt door berekenen.
 4. Shine dé ontharingsspecialist moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4.
Persoonsgegevens en privacy.

 1. De cliënt voorziet Shine dé ontharingsspecialist tijdig van alle gegevens waarvan Shine dé ontharingsspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. De clïent zorgt ervoor dat gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Shine dé ontharingsspecialist worden verteld.
 3. Shine dé ontharingsspecialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 4. Shine dé ontharingsspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 5. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 6. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Shine dé ontharingsspecialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 5.
Inspanning ontharingsspecialist.

 1. Shine dé ontharingsspecialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Shine dé ontharingsspecialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties bij wijziging van de behandeling.

Artikel 6.
Betaling.

 1. Shine dé ontharingsspecialist vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief  BTW.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
 4. Als de betaling niet direct terplekke is voldaan dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Shine dé ontharingsspecialist aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van 14 dagen is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Shine dé ontharingsspecialist verschuldigd.

Artikel 7.
Aansprakelijkheid.

 1. Shine dé ontharingsspecialist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Shine dé ontharingsspecialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding etc.
 2. Shine dé ontharingsspecialist is niet aansprakelijk indien de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 3. Shine dé ontharingsspecialist is niet aansprakelijk indien de cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 4. Shine dé ontharingsspecialist is niet aansprakelijk indien de cliënt andere producten dan door Shine dé ontharingsspecialist geadviseerde producten heeft gebruikt.
 5. Shine dé ontharingsspecialist is niet aansprakelijk indien de cliënt de producten niet volgens het advies van de ontharingsspecialist heeft gebruikt.
 6. Shine dé ontharingsspecialist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 7. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Shine dé ontharingsspecialist zelf.

Artikel 8.
Klachten.

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Shine dé ontharingsspecialist.
 2. Shine dé ontharingsspecialist moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Shine dé ontharingsspecialist de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Shine dé ontharingsspecialist het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of geheel vergoeden.
 5. Indien Shine dé ontharingsspecialist en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9.
Zorgverzekeraar.

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Shine dé ontharingsspecialist.
 3. Shine dé ontharingsspecialist zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Shine dé ontharingsspecialist is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 10.
Beschadiging en diefstal.

 1. Shine dé ontharingsspecialist heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Shine dé ontharingsspecialist meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11.
Behoorlijk gedrag.

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Shine dé ontharingsspecialist het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 12.
Recht.

 1. Op elke overeenkomst tussen Shine dé ontharingsspecialist en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Shine dé ontharingsspecialist en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 
Home > Algemene voorwaarden

link-Shine-definitief-ontharen-Facebook Logo Whats App Link naar de Twitter pagina Shine definitief ontharen